NOTICE: Change of Format / Pagbabagong-porma

(Mag-scroll pababa upang makita ang salin sa Tagalog)

Hi reader!

I know you’ve been used to me sharing personal stories–and occasionally, some political views–here in this blog, but these past few days have been different, and so I might be sharing different things here as well.

I’ve been reading a lot of history lately — more than I ever did before. I’ve never been this deep before, and it has already been full of new knowledge, analyses, and conclusions these days. Sometimes it’s hard to keep track of them, but most of the time, I’m just happy sharing what I learn.

So I’d like to introduce some changes to this blog.

I’m attempting to transform this blog from merely a personal one to one where people can acquire more knowledge. I’ll be posting more history from trivia and facts to some digested articles of what I’ve been reading lately. This helps me in my desire (and duty) to share history to others (most especially, our countrymen) as well.

Rest assured that this blog–and by extension, myself–is open to criticism, correction, and discourse. As long as it’s amicable and willing to correct/clarify, and not just to troll, my comments section is free for all.

Also, for history-related posts, I’d also like to write in both English and Filipino in one post. As to which should come first, I’m still deciding.

I’ll still post personal stuff here, but I’d like to move towards getting people to know more about our history and provide people with reading material that bases value judgement on sources, not on hearsay, personal feelings, or even political leanings.

I hope you’ll enjoy and stick with me through this!

Gabriel

Hi!

Alam kong sanay kayo na ako’y nagsusulat ng mga personal na bagay dito sa blog na ito (minsan, mga perspektibong pulitikal). Ngunit itong mga nakaraang araw ay may kaunting pagbabago sa aking buhay, at dahil doon ay maaari ring magbahagi ako ng mga bagay ukol dito.

Medyo subsob ako sa pagbabasa ng kasaysayan nitong mga nakaraang araw. Hindi pa ako naging ganitong kalalim sa pagbabasa noon ng kasaysayan, ngunit marami na agad akong nakukuhang bagong kaalaman, mga analisis, at mga konklusyon nitong mga nakaraang araw. Minsan nahihirapan akong pagbulayan ang mga ito, ngunit minsan gusto ko lamang ibahagi ang aking nalalaman.

Kaya naman nais kong magsimula ng ilang pagbabago sa blog na ito.

Balak kong baguhin itong blog mula sa isang personal na talaan at maging isang blog kung saan maaaring matuto ang nagbabasa. Mapapadalas ang pagpo-post ko ng mga bagay na tungkol sa kasaysayan mula sa trivia hanggang sa mga artikulong nalagom o naisaayos na upang mas maunawaan. Nakatutulong ito sa naisin (at tungkulin) kong maibahagi ang kasaysayan sa maraming tao lalo na sa ating mga kababayan.

Sinisiguro kong ako at ang blog na ito ay bukas sa anumang uri ng kritisismo, pagpupuna, pagwawasto, at iba pang uri ng diskurso. Hangga’t ito’y maayos at naglalayong magtama o maglinaw, at hindi nanto-troll lamang.

Nais ko ring magsulat sa Ingles at Tagalog para sa mga sulating tungkol sa kasaysayan. Kung aling wika ang mauuna sa post, pinag-iisipan ko pa.

Magsususlat pa rin ako ng mga personal na bagay dito, ngunit layunin ko talagang magbigay-kaalaman sa mga tao ukol sa ating kasaysayan at magsulat ng babasahing nagbibigay ng ebalwasyong base sa mga batayan at hindi sa tsismis, pansariling damdamin, o kahit pa paniniwalang pulitikal.

Sana’y samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito!

Gabriel

(Image / Larawan: A page of the Balanza General de Yslas Filipinas / Isang pahina ng Balanza General de Yslas Filipinas)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s